Památky

O obci Zaječí

Kostel svatého Jana Křtitele

Dominanta obce. Již na počátku psané historie obce ve 13. století se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.  Podzemí pod bývalou farou a kostelem v Zaječí představuje neúplný systém podzemních chodeb defenzivního a únikového charakteru.
Chodby v Zaječí mají zřejmě dvě základní časové etapy. První fáze (13.–15. stol.) pravděpodobně souvisí se zbudováním fary staršího románského kostela na poč. 13. stol. Tehdy byly v Zaječí izolované lochy pravděpodobně téměř pod každou usedlostí.
Druhá, nejdůležitější fáze využití chodeb (16.–19. stol.) proběhla nejspíše po výstavbě pozdně gotického kostela v r. 1508. Do té doby byly asi v provozu dnes již neexistující větve chodeb vedoucích z fary pod presbytář kostela a z chrámové lodi pod náves a k blízké budově školy.
Kostel byl opevněn na poč. 16. stol., tedy v době svého vzniku nebo záhy poté, pravděpodobně z důvodu předchozích husitských nepokojů či obrany proti hrozícímu tureckému útoku na Moravu. V tomto období byla zřejmě také vybudována a zprovozněna současná známá část podzemních chodeb.

      

Socha svatého Jana Nepomuckého 

Uprostřed vesnice se nachází plastika sv. Jana Nepomuckého z 19.století. Kolem této sochy probíhá veškeré dění obce, a tak se nemůžeme divit, že už se socha několikrát opravovala.

   

Kaplička svatého Floriána 

Ukrytá před zraky veřejnosti je kaplička svatého Floriána z roku 1710. Byla nově zrekonstruována občany obce a od této doby v její blízkosti pořádají Zaječští zahrádkáři na Svatovavřineckou neděli vinařké oslavy. Pro krásný rozhled do krajiny však stojí za to ji nalézt. Nachází se na nejvyšším bodě ulice Vinařská, kdy je nutno při příchodu od hlavní ulice odbočit vpravo na nezpevněnou cestu  pokračující do kopce mezi garážemi. 

        

Kaple Nejsvětější Trojice

Malý objekt na okraji obce z r. 1823, stojící na pravé straně silnice ve směru na Nové mlýny se nacházel v dezolátním stavu. Téměř zapomenut, zarostlý vegetací zůstával až do roku 2010, kdy jej za přispění obce a sponzorů zrekonstruoval místní občan.